U

Udvardi Erzsébet, festõnõ (1929 - 2013)
Háromkirályok. Karácsony 2002. 30,- Ft; 2006. 52,- Ft

2010. 80,- / 105,- Ft. 2013, 130.- Ft.
Betlehem 2002. 38,- Ft; 2004. 48,- Ft
Jézus a kereszten 2006. Húsvét 52,- Ft
Keresztút és Felismerés 2014 Húsvét kisív és bélyeg 115.- Ft

ujj
ÓSZ. A kultuszban szerepe volt az ujjaknak is. Használták az Isten ujja kifejezést. Iz.17,28.
ÚSZ. Krisztus az ujjaival írt a homokba. Jn.8,6.
Tollal író ujjak. 1990. Mikes Kelemen 8,-Ft
Koronázói paláston Szent János és Szent Júdás
ujjai közt toll 2000 HUNFILEX blokk
Szent István a Koronázói paláston balkezén hat ujjal lett hímezve. 2000 Bélyegnap 28.- Ft.

Ulászló II ,Jagellóházi (1456-1516)
Alatta volt a Dózsa felkelés.
II.Ulászló guldinere 1979. Középkori pénzek 5,-Ft.

Ulrik, szt. (890-973) püspök. Ünn.: júl.4.
A Lech mezei csata egyik szervezõje a magyarok ellenében.
XV. János pápa avatta szentté.
Regensburg, Szt.Ulrik plébániatemplom a dóm mellett. 1985. Hidak 8,-Ft.

unciális betû
Nagy betû. Két vonal közé írható betûtipus. A latin abc betûformája. Bélyegfeliratokon többnyire ez szerepel.
Minta: HU 2012 Európa 235.- Ft.blokkban.

Union Jack, az Egyesült Királyság zászlója.
Az angol Szent György keresztes, és a skót András keresztes zászló egyesítésével létrejött zászló.
Európa zászlói között.
Labdarúgó sorozatokon:
1962 VB 2,- Ft és blokkszegélyen
1966 VB 3,- Ft és blokkszegélyen
1972 EB blokk
1982 VB 4,- Ft
Kézujjon 1959 Levelezõ hét 60 fill.
1963 Mûkorcsolya EB blokkszegélyen
1983 IAF 2,- Ft
1985 COMNET 4,- Ft
1995 Európa 22,- Ft

~Ausztrália zászlóeleme

unitáriusok
Szentháromság tant nem fogadják el. Az 1500-as évek közepétől kezdtek Magyarországon elterjedni.
Bartók Béla zeneszerző unitárius volt. 1953, 1.- Ft. 1955 sor és szelvényes bélyeg, 1971, 1.- Ft, 1981, blokk.
Székelyderzs freskó az unitárius templomból 1995 Szent László 22.- Ft.

uralkodó vallás
Ha az állam a többségi vallásnak uralkodó jelleget ad. A katolikus vallás 1848-ig volt uralkodó vallás Magyarországon.

uralkodói név
ÓSZ. idején már elõfordult, hogy egy uralkodót kétféle néven említenek. Hasonló eset, amikor Jákob Izrael nevet kap..
ÚSZ. Jónás fia Simonnak mondja Jézus: "te Péter vagy, és ezen a sziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat." Mt. 16,18.
A pápák megválasztásukkor uralkodói nevet vesznek fel.
Karol Woytila így lett II. János Pál pápa

Urunk Mennybemenetele, ünnep. Pünkösd elõtti vasárnap.
"... a szemük láttára fölemelkedett és egy felhõ elfödte, úgyhogy tovább nem láthatták". Ap.Csel. 1,9.
Templomok. Szekszárd. 1990. Borvidékek 8,-Ft.
Fertõrákos 2006. Világörökségek 90,-Ft.


Urunk Színeváltozása ünnep aug.6.
A nyugati egyházban III.Callixtusz pápa a déli harangszó elrendelésével egyidõben tette ünneppé, a nándorfehérvári gyõzelem emlékére.

Utolsó Ítélet
Hittételbe foglalták az utolsó ítélet eljövetelét. Az Úr Jézus fog Ítélkezni. "Amikor eljön dicsõségben az Emberfia minden angyalával, helyet foglal fönséges trónján" Mt.25,31.
A székesegyházak kapuinak utolsó ítélet programja a XI. sz.-tól alakult. Bizánci hatásra többszintû ciklus. A felsõ szinten a Maiestas Domini képtipus nagyívû bõvülése történt. Vagyis a trónoló Úr Jézus és az apostolok csoportja,
bizánci hatásra Szûz Mária és Keresztelõ szt. János alakjaival gazdagodott. Az alsó szinten az angyalok választják szét az ítéletre várakozókat.
Árpádházi szt. Erzsébet székesegyház északi kapu timpanon 2013 Kassa blokkszegély montázsban.

utolsó vacsora
ÚSZ. húsvéti vacsorája, az Eucharisztia alapítása.Mt.26,20-23. Úrmutató domború lemezén az utolsó vacsora képe.
1989. Mátyás kálvária blokkszegély.
1990. Mikes Kelemen 8,-Ft
2000. Bgnap 28,-Ft
ujj

Ulászló
Középkori pénzek 
1979. 5,-Ft.
.Ulrik
1985. Hidak 8,-Ft.

unciális betû
2012. Európa blokk

1995. Európa 22,-Ft.
1972. Foci EB 1,-Ft.
Union Jack

1990. Borvidékek 8,-Ft
Világörökségek
2006. 90,-Ft
Urunk Mennybemenetele

 

Ú

új
Az elhasználódott, kifogyott, elmúlt helyett használatbavett azonos célú tárgy, elgondolás.Új forgalmi bélyegek, a kifogyottak pótlására.

Újév, ünnep.

 • Ókorban évkezdet, démonok elleni harc, sors meghatározás hiedelme kapcsolódott hozzá.
 • A Föld egy év alatt kerüli meg a Napot. A kezdõ idõpont kijelölése több módon történhet. Eszerint lehet meteorológiai, csillagászati, Hold vagy egyéb más módon kijelölt évkezdettel számolni.
 • A keresztény liturgikus év karácsony, dec.25-tõl visszaszámolva négy vasárnapot adja a kezdõ Advent idõszakot, tehát mindig vasárnappal kezdõdik.
 • A Polgári év kezdete január 1. 1963. Újév 20 fill.

újítók
a vallási reformátorok egyik neve a XVI.században.
Mai korban a technikai elõhaladásra törekvõk neve. 1950. Újítók

újság
rendszeresen, legtöbbször naponta megjelenõ kiadvány.
Újság fejlécek 1983. Hírközlési világév;
Fekete István újság és regényíró 2000. Ifjúságért

 
Újév
1963. Újév
 20 fill.

 


 
újság
2000. Ifjúságért


Újszövetség
, (USZ) latin, Novum Testamentum
A korai kereszténység egyre több írását kezdték szent könyvnek tekinteni. Végső sorrendjüket és számukat a tridenti zsinat kanonizálta, határozta meg, 27 könyvben állapítva meg az Istentől kinyilatkoztatott írások számát. Ez a gyűjtemény az újszövetségi Szent Írás, a Biblia újszövetségi része. Az első részben található négy evangéliumot az "Apostolok Cselekedetei" követi, majd Pál apostol 14 levele következik. A katolikus levelek után a "Jelenések könyve" egészíti ki a szent iratok sorát.
 A könyvek számozott fejezetekre és ezen belül versekre bontottak.
Fejezet beosztások és címek az 1206-ban készült, "Párizsi Biblia" révén rögzültek és tejedtek el.
A versbeosztásokat Santes Paquino OP kezdeményezte és 1555-ben Robertus Stephanus
a teljes Szentírásra elvégezte.
Idézeteknél, hivatkozásoknál feltüntetjük a könyv rövidítését, a fejezet és vers számát, mint Golgota, Jn. 19,17.

Könyvek sorrendje: rövidítése
Evangéliumok Máté evangélium
Márk evangélium
Lukács evangélium
János evangélium
Mt.
Mk.
Lk.
Jn.
Apostolok Cselekedetei Apostolok Cselekedetei Apcsel.
Pál apostol levelei

1.
2.
1..
2.

Római
Korinthusi
Korinthusi
Galata
Efezusi
Filippi
Kolosszei
Tesszaloniki
Tesszaloniki

Rom.
1Kor.
2Kor.
Gal.
Ef.
Fil.
Kol.
1Tesz.
2Tesz.
Pasztorális,
lelkipásztori
levelek
1..
2..
Timóteus
Timóteus
Titusz
1Tim.
2Tim.
Tit.
Filemonnak írt levél
Héber (zsidóknak írt) levél
File.
Héb.
Katolikus levelek Szent Jakab
Szent Péter I.
Szent Péter II.
Szent János I.
Szent János II.
Szent János III.
Szent Júdás
Jak.
1Pét.
2Pét.
1Jn.
2Jn.
3Jn.
Jud.
Apokalipszis Jelenések könyve Jel.

 


Újvidék Neusatz, NoviSad.
Mária neve templom 1985. Duna-hidak 1,-Ft.

Úr, héber adon, görög küriosz, latin dominus.

 • Rendelkezõ joggal bíró tulajdonos.
  ÓSZ. Isten az Úr,
  Iz. 1,24
 • ÚSZ. átveszi az Isten az Úr felfogást.
 • Az evangéliumokban megjelenik a "Jézus az Úr" megszólítás,amit maga Jézus is elfogadott.
  "Urunk, Jézus" Mk. 16,19.
 • "Én kaptam minden hatalmat égen, és földön." Mt. 28,18.
  Ez alapján a szóhasználat, kezdetektõl fogva, Jézus mennybemenetelét Urunk Mennybemenetelének mondja.

Úr angyala, Angelus Domini.
ÓSZ. a kifejezés eredete 1M. 16,7-14.
ÚSZ. az Úr angyala a Lukács evangéliumban Gábriel arkangyal.

Úrangyala, Angelus
Lukács evangéliumból keletkezett imádság.
A XIII.szd-ból eredõ szokás, a harangozás az esti Úrangyala elmondására.
Az 1456-os Nándorfehérvári gyõzelem emlékére III.Callixtus pápa elrendelte a déli harangszót az Úrangyala imádság elmondására. Az imádság latin kezdõszava után angelus néven is nevezik. Kapisztrán Szent János harangozik. 1982. Vatikáni kápolna 2,-Ft.
Kapisztrán és harang 2000. Millenium blokk 50,- Ft.

Úrkoporsó Garamszentbenedek

Úrmutató lat. monstrancia.
Újabb elnevezésben szentségmutató. Az Oltáriszentség imádásra kitételére és körmenetben való vitelére szolgáló tartó. Közepén van az ostyaház az ostyatartó lunulával. A felsõ részt napkorong-szerûen alakítják ki, és díszíthetik.
Eszterházy Miklós úrmutatója. Kétoldalt Szent István és Szent Imre. Lemezen az Utolsó vacsora képe.
1987. Mátyás kálvária blokkszegélyen.

Úr napja vasárnap,
a feltámadás napja. Jel.1,10.

Úrnap
bibliai szóhasználatban Isten gyõzelmének a napja. Egyben az ítélet napja.

Úrnap ünnep,
Festum Corporis Christi, latin Krisztus Testének ünnepe.
IV.Orbán pápa rendelte el a Húsvét utáni 60. napra.
Elterjedt az ünnep tiszteletére az úrnapi körmenet tartása.

út

 • közlekedésre használt terület. Elõbb kereskedelmi utak alakultak ki. A kialakult birodalmak hadi útakat építettek. Régi nyomvonalakon épültek a római birodalom útjai.
  1993. Európa nagy útjai blokk.
 • A bibliában több jelképi értelmet is kap: jó és rossz, élet és halál, keskeny és széles,Jézus az út,igazság,élet. Jn.14,5.
 • Keresztelõ Szt.János felszólítása: készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! Mt.3,3.
  Erdei út 1991. Markó Károly 12,-Ft.
  Ösvény szélén rõzsehordó nõ 1966. Festmény 2,- Ft.

Úti Boldogasszony
Olasz Madonna della Strada. Kegykép a XV. sz.-ból.
Ünnepét XIII. Leo Pápa engedélyezte. Tiszteletét a jezsuita rend terjeszti. 1683-ban a képet megkoronázzák. Feszty Masa által készített másolata 2009. Karácsony 75.- Ft.

Újvidék
Duna-hidak 
1985. 1,-Ft.
Úrangyala
1982. Vatikáni kápolna 2,-Ft.

Három Mária 1980.
Tádé 1980.
András 1980.
id. Jakab 1980.
Úrkoporsó

Úrmutató
1987. Mátyás kálvária blokkszegélyen
Markó Károly 1991.
Munkácsy 1966.
Út

Ü

üdvösség,
ÓSZ. Több szó is hordozza az üdvösség jelentést "tágassá tenni", "teret adni", "meggyógyítani", "kiszabadítani" értelemben.

Üdvözítő, lat. Salvator,
ÚSZ. egyértelműen Jézus az Üdvözítő.  LK 2,29.
Feltámadásával lett Üdvözítõ Jézus.1998 Húsvét 30.- Ft.
Meghagyta taníványainak, hogy minden népet tegyenek tanítványává, kereszteljenek meg és parancsait tartsák meg. Tegyenek tanúságot a Feltámadásáról.

Péter apostol mondta az elsõ megtérésekkor:
"Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből". Apcsel.2,40.
Péter apostol keresztel 2010. Madách blokk

üldöztetés
Az üdvösségtörténet jelensége, hogy a rossz igyekszik az Istentől elszakítani az embert. Emiatt Jézus követése szükségszerűen üldöztetést von maga után. Jn. 15,20.
Apostolok, Vértanuk: Szt. Sebestyén, Szt. Gellért
XX. szd. : Mindszenty, Apor Boldog Vilmos, Salkaházi Boldog Sára.

ünnep
Valamely esemény emlékére szentelt nap. Általában munkavégzési tilalommal párosul.1990. Bélyegnap 8,-Ft.
Alapja, a Teremtés könyvében leírtak szerint, a hetedik nap (a szabbat) megülése, ahogy az Úr megpihent a teremtés 7. napján. Idővel bővült az ünnepek köre, (Húsvét, 50.napra Pünkösd), de az évszakokhoz, gazdálkodáshoz is egyre több ünnep járult.
A kereszténység átvette az ünnepek megülésének szokását, de a 7.nap a vasárnap lett, a feltámadás napja ( Dies Domini ).
1981. Híres illusztrátorok 6,-Ft.
Az ünnepek felsorolását liturgikus naptár tartalmazza.

1998. Húsvét 30,- Ft
2010. Madách blokk
Üdvözítő

Ünnep allegória
1990. Bélyegnap,  8,.- Ft
Lesznai: Vasárnap
1981. Illusztrátorok,  6,- Ft
ünnep

Ünnepi Kalendárium,
Liturgikus naptár


Január, Boldogasszony hava

  1. Szûz Mária, Isten anyja; Karácsony nyolcada; Kiskarácsony
  2. Jézus neve
  6. Vízkereszt; A vízszentelés napja; Háromkirályok hódolata

  7. Bálint püspök (475)
11. Szent Hyginus pápa.
18. Árpádházi Szent Margit, szûz.
20. Szent Sebestyén, vértanú

22. Batthyány Boldog László
     Vince vértanú
23. Mária és József eljegyzése
25. Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása)
27. Szent Vitaliánusz pápa
31. Alamizsnás Szent János
      Boszkó szent János

Március, Böjtmás hava
  4. Meszlényi boldog Zoltán
19. Szent József
25. Gyümölcsoltó Boldogaszony (Urunk születésének hírüladása)
     Jobb lator emléknapja
Nagybõjt negyedik pénteki napja: Szent SebekMájus, Pünkösd hava
 elsõ vasárnap
: Mária, a Jó Pásztor Anyja
  3. Szent Fülöp és (ifj.) Szent Jakab apostolok
      I. Szent Sándor pápa
..4. Szent Flórián
  5. Szent Gotthard, püspök
  7. Boldog Gizella
11. Salkaházi Boldog Sára, vértanú
16. Nepomuki Szent János, vértanú
18. Szent I. János pápa, vértanú
19. Szent Ivó (Yves) pap, jogász
23. Apor Boldog Vilmos, püspök és vértanú
25. Szent I. Orbán pápa
Pünkösd elõtti vasárnap: Urunk mennybemenetele
Pünkösd utáni
   elsõ vasárnap: Szentháromság vasárnapja
   második vasárnap: Úrnapja (Krisztus Szent teste és vére)
   második vasárnap utáni péntek: Jézus Szíve

Július, Szent Jakab hava
  2. Sarlós Boldogasszony (Mária látogatása)
  3. Tamás apostol
  4. Portugáliai Szent Erzsébet
      Szent Ulrich püspök
  9. Szûz Mária, Béke Királynéja
11. Szent Benedek, Európa fõvédõszentje
14. Lellisi Szent Kamill
15. Tizenkét apostol (Apostolok oszlása)
17. Szent IV. Leo pápa
18. Szent Hedvig királyné
20.
 Antiochiai Szent Margit, vértanú szûz
      Illés próféta, emléknap
22. Szent Mária Magdolna
24. Árpádházi Szent Kinga
25. 
Szent Kristóf, vértanú
     
id. Jakab apostol
26. Szent Anna, Veszprém fõegyházmegye védõszentje
28. Szent Pantaleon (Pentele) vértanú
29. Boldog II. Orbán pápa
31. Loyolai Szent Ignác, rendalapító

Szeptember, Szent Mihály hava
  1. Szent Egyed (Egidiusz) bencésrendi apát
  3. Nagy Szent Gergely, pápa
 
 8. Kisboldogasszony (Szûz Mária születése)
      Loretói (Borostyános) Szûz
      Szent Szergiusz pápa
10. pálos rendben Nagy Lajos király emléknapja
12. Mária neve
14. Szent Kereszt felmagasztalása
15. Fájdalmas Anya, Hétfájdalmú Szûz
16. Szent Kornél pápa, vértanú
21. Szent Máté evangélista
24. Szent Gellért püspök és vértanú, Szeged-Csanád védõszentje
26. Kozma és Damján
29. Szent Mihály, Gábor és Rafael fõangyalok
     Vác: Szent Mihály fõangyal az egyházmegye védõszentje

November, Szent András hava
  1. Mindenszentek. Azonosítatlan ünnepnapok
      Szent Piusz vértanú, Hüpatius
  4. Borromei Szent Károly
  5. Szent Imre herceg
  9. Theodor Tiró
11. Toursi Szent Márton. Szombathely: az egyházmegye védõszentje
12. Szent Ányos püspök
      Asztrik, bencés szent
14. Szent Alexander Nyevszkij herceg
19. Árpádházi Szent Erzsébet
21. Mária bemutatása a templomban
      Geláz pápa
23. I.Kelemen pápa vértanú
25. Alexandriai Szent Katalin, vértanú szûz
26. Szent Siriacus pápa
29. Szent Saturnius püspök
30. András apostol

Utolsó évközi vasárnap: Krisztus a Mindenség Királya


Február, Böjtelõ hava
  2. Gyertyaszentelõ Boldogasszony (Urunk bemutatása)
  4. Veronika
  5. Szent Ágota
  5. Jákob (Izrael) pátriárka emléknap
  6. Szent Dorottya, vértanú szûz
  7. Bálint (Valentin) vértanú (269)
11. Lourdesi Boldogságos Szûz Mária
22. Péter apostol székfoglalása

 

 


Április, Szent György hava
Húsvét
12. Szent Gyula, pápa
19. Szent IX.Leo pápa
23. Szent Adalbert, püspök és vértanú
 az esztergomi fõegyházmegye védõszentje.

24. Szent György vértanú
25. Szent Márk evangélista
29. Veronai Szent Péter domonkosrendi vértanú
30. V. Szent Pius pápa

Június, Szent Iván hava
 1. Szt. Jusztinusz vértanú
11. Barnabás apostol
13. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító
15. Szent Vid, vértanú
24. Szent Iván (Keresztelõ Szent János születése)

27. Szent László király.Debrecen-Nyíregyháza és Kaposvár egyházmegye védõszentje.

29. Péter és Pál apostolok
      Pécs: Szent Péter, az egyházmegye védõszentje

 
Augusztus, Kisasszony hava

  2. Szûz Mária, Angyalok Királynõje
  4. Vianney Szt. János, a papság védõszentje
  5. Havas Boldogasszony
      Szent Oszvald (Osváth) király
  6. Urunk színeváltozása
  7. II. Szent Szixtusz pápa
  8. Domonkos
10. Lõrinc diákonus vértanú
13. Boldog XI. Ince pápa
15. Nagyboldogasszony, Szûz Mária mennybevétele
     Gyõr és Székesfehérvár: az egyházmegye védõszentje
20. Szent István király. Magyarország fõvédõszentje, Kalocsa védõszentje
21. X. Szt. Pius
22. Regina Mundi, Világ Királynõje
24. Bertalan apostol
25. Kalazanci Szent József
      IX. Lajos király
27. Mária hét öröme
Október, Mindenszentek hava
  3. Bogdánffy boldog Szilárd Zoltán
  7. Rózsafûzér Királynõje, Olvasós Boldogasszony, Gyõzedelmes Boldogasszony
  8.
Magna Domina Hungarorum, Magyarok Nagyasszonya, Fõünnep
13. Szent Colman (Kálmán); Theophilosz püspök
14. I. Szent Kallixtusz pápa
16. Szent Gál
18. Szent Lukács evangélista
19. Alkantarai Szent Péter
21. IV. boldog Károly király
22. II. Szt. János Pál pápa
23. Kapisztrán Szent János
25. Boldog Mór püspök. Pécs: társvédõszent
26. Szent Dömötör, katona
28. Simon és Tádé apostolokDecember, Karácsony hava
  3. Xavéri Szent Ferenc hitterjesztõ
  4. Szent Borbála, vértanú szûz  
  5. Szent Miklós püspök
  7. Szent Ambruzs püspök, egyháztanító
  8. Szeplõtelen Fogantatás, Fõünnep
10. József, Jákob fia, emléknap (11 ?)
14. Szent Venantius Fortunatus püspök
24. Ádám, Éva
25. Karácsony, Urunk születése
26. István diakónus, vértanú
27. Szent János apostol, evangélista - Egri fõegyházmegye védõszentje
29. Jessze, Dávid király atyjának emléknapja
30. Szent Család. Jézus, Mária, József
     I.Félix pápa
31. Szent I.Szilveszter pápa

 

üst
Az áldozati hús megfőzésére szolgáló edény. 1 Sám. 2,14.

üstdob
Ünepek alkalmából az Ószövetség idején már használt ütőhangszer.
Minta: 1985 Zeneszerzõk. 1,- Ft; 5,- Ft.

üveg,
ÓSZ. Igen értékes, az arany mellett szerepel. Jb. 28,17.
Palack, kehely, váza készült belőle.
Ma már közhasználatú.
Minta 1978 Ajkai Üveggyár, 1980 Bélyegnap.

üvegfestmény
Színes üvegdarabokon át a fény dekoratív képet ad.
A XI.szd-tól terjedt el. Válogatás:
Róth Miksa tervezõ, 1999. Karácsony 32,- Ft

1972 Üvegfestmények.
Forrásmű: GLAS ALS DOORSCHIJNENDE INSPIRATIEBRON: "was het maar nooit donker!", holland.

1985. Zeneszerzõk. 1,- Ft
1985. Zeneszerzõk. 5,- Ft
üstdob


üveg
Ajkai üveggyár 1978.
üvegfestmény
Karácsony 1999.

 

Ű

űrmérték
Az ÓSZ. idején külön mértékegységet használtak a száraz termények és a folyadékok mérésére. A korsók esetén egy "hin" kb. 3,6 liter vízmennyiségnek felelt meg.